ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Очаквано развитие на процеса по сближаване на социалната политика и законодателството между България и ЕС
защита, като не се ограничава напредъкът в развитите страни. Постигането на високо равнище на социална защита, както се посочва и в "Бялата книга на Комисията" е от фундаменталните цели на ЕС. На свой ред вътрешният пазар на общността не е самоцел, а включва серия от цели: постигане на балансиран и устойчив растеж, който осигурява високо равнище на заетост и социална защита и по- добри стандарти на живот. още »
 
Нормативна основа за сближаване на политиките и хармонизиране на законодателството в областта на човешките ресурси, социалната политика и движението на работна сила
Смисълът на паралелния преглед на външната и вътрешната нормативна основа в областта на човешките ресурси, социалната политика и движението на работна сила е да се посочат белите петна в българското законодателство и в подзаконовите нормативни актове по отношение на изискванията за пълноправно членство в Европейския съюз и законодателната основа на страните - членки. Той ще бъде полезен също при изграждане на структурите за приложение на законодателството и засилване на мерките в социалната сфера. още »
 
Критериите за конвергенция от Маастрихт в контекста на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз, януари 1996 г.
Въведение, кратка история на проблема, международни договори, декларации, нормативни актове и други документи, същество на проблема, предложения за икономическата политика от гледна точка на критериите от Маастрихт. още »
 
Свободното движение на услуги в политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз: обща характеристика на проблема, август 1995
Премахването на бариерите пред свободното движение на услугите между Европейския съюз и Република България и приближаването на българската нормативна база към тази на Европейския съюз в дадената сфера е проблем от първостепенна важност на политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз. още »
 
Тема “Транспорт” - Втори етап, 23 август 1995 г.
В хода на естествено установилите се приоритетни области на транспортното сътрудничество, възникват и се утвърждават съответните механизми - международно-правни, пазарно-икономически и такива на стандартизацията - за осигуряване гладкото протичане на експлоатационната дейност във всеки отделен вид транспорт. още »
 
България и Eвропейският съюз: околна среда и екологична политика, 1995
На 1 февруари 1995 год. влезе в сила Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА) на Република България към Европейския съюз (ЕС). В специална Декларация по този повод българското Правителство отбеляза, че Споразумението съответствува на приоритетните национални интереси за интегриране в европейските структури, като заяви изрично, че европейската ориентация е основен приоритет за България. още »
 
Телекомуникационната политика на България, юни 1995 г.
Далекосъобщенията (телекомуникациите) са част от световната техническа инфраструктура. Тяхното основно предназначение - да осигурят обмен на информация от всякакъв вид, във всякакви обеми и във всякакви направления, ги прави задължително условие не само за развитието на икономиката в национален, регионален и световен мащаб, но и за зараждането, реализирането и засилването на интеграционните процеси между страните. Те са в основата на промишленото, културното и социалното развитие, на търговското и финансовото сътрудничество, на съвременната наука и образование. още »
 
Селското стопанство в преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз, 1995
Целта на настоящата разработка е сравнение на държавното регулиране на аграрния сектор в двата региона - България и ЕС. Това сравнение следва да бъде основата за очертаване на алтернативните стратегии за българската селскостопанска политика в периода преди присъединяването към ЕС. още »
 
Масовата приватизация в реформиращите се страни
Едва ли има друг елемент от икономическите реформи на страните в преход, получил такава всеобща подкрепа, както приватизацията. Независимо от хода и напредъка на промените, от политическата и социална ситуация, няма бивша социалистическа държава, която да не е направила поне първоначални стъпки в областта на раздържавяването. Това се дължи, може би, на факта, че всички политически сили - както нововъзникналите партии и коалиции, така и наследниците на бившите компартии, достигнаха до извода, че именно приватизацията е решаващия фактор и двигател на прехода от планово към пазарно стопанство. още »
 
Проблеми на общинската приватизация, декември 1993 г.
В широкия смисъл общинската приватизация включва реституция, връщане на земята, продажба на терени и сгради и приватизация на общински предприятия, т.е. трансформирането на собствеността на общините в частна, независимо под каква форма тази общинска собственост функционира икономически. Макар че се извършват по различни закони, тези процеси са взаимосвързани, тъй като се осъществяват на определена територия, управляват се от местните власти и водят до ограничаване на общинската собственост за сметка на частната. още »